Podmienky spracúvania osobných údajov
& 🍪 Cookie upozornenie 🍪

‘Podmienky spracúvania osobných údajov (GDPR) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Spoločnosť:
Názov spoločnosti:                   All4Life s.r.o.
Sídlo spoločnosti:                     Robotnícka 3214/17
IČO: 36274585                          DIČ: 2022047984                                  IČ DPH: SK 2022047984

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v Oddiel: Sro, vo vložke č. 41732/T (ďalej len „prevádzkovateľ“)

bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením GDPR, v spojení s ich využitím výlučne na marketingové účely a účely spojené s vykonaním dohodnutej/objednanej služby alebo za účelom úspešného predaja a doručenia tovaru a služieb.

Za účelom informovania klientov (ďalej len „dotknutá osoba“) o spôsoboch spracúvania ich osobných údajov prevádzkovateľ vydáva tieto Podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „Podmienky“). Dotknutá osoba pokračovaním v prehliadaní stránky a uskutočnením akcie (kontaktný formulár, nákup, objednávkový formulár) potvrdzuje, že sa s týmito podmienok oboznámila, pričom prevádzkovateľ na požiadanie vydá dotknutej osobe kópiu týchto podmienok.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE.
  Prevádzkovateľ je poskytovateľom podľa predmetov podnikania zapísaných v Obchodnom registri.
  1. Právny základ
   Za účelom podnikateľskej činnosti musí a je oprávnený spracúvať osobné údaje klientov. Právnym základom spracúvania je pritom nevyhnutnosť na plnenie zmluvných povinností na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ako aj
   nevyhnutnosť na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
  2. Účely využitia osobných údajov
   – Účelmi spracúvania osobných údajov dotknutých osôb sú najmä riadne poskytovanie služieb pri podnikateľskej činnosti, vykonávanie práv a povinností prevádzkovateľa voči zhotoviteľovi diela.

– Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu dotknutej osoby o produkty alebo služby.

– Doručenie a správne sprocesovanie vytvorenej objednávky dotknutou

osobou.

– Marketingové účely a účely komunikácie medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

 1. Nevyhnutnosť poskytnutia osobných údajov
  Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, no nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov na účely uvedené v bode b) týchto podmienok.
 2. Kategórie osobných údajov
  Osobnými údajmi, ktoré prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracúva, sú najmä:
  – Bežné osobné údaje, napr. titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, email a mobilné číslo. Časť týchto údajov sú nevyhnutnou súčasťou pre vykonanie požadovanej služby zhotoviteľom.
  – Obchodné identifikačné údaje, čísla bankových účtov, sídla spoločností, telefonické kontakty, obrazové záznamy. Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutnou súčasťou pre vykonanie požadovanej služby zhotoviteľom.
 1. Oprávnené záujmy využitia osobných údajov
  Oprávneným záujmom prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby je najmä skvalitňovanie služieb prevádzkovateľa a zisťovanie spokojnosti klientov a ponúkanie ďalších služieb klientom, opätovné kontaktovanie klienta pri dobrovoľnom zadaní osobných údajov vo forme obsahu údajov kontaktného formulára, alebo objednávky produktu.
 2. Správnosť osobných údajov poskytnutými dotknutou osobou
  Poskytnutím osobných údajov dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Dotknutá osoba je povinná nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.
 3. Doba spracúvania osobných údajov
  Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
 1. 10 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely
 2. 5 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy
  V časovom rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie účelu spracovania z uvedených dôvodov v zmysle príslušných legislatívnych ustanovení.

 

 1. Prenos osobných údajov
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, výlučne v prípade, ak si to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, alebo sú údaje nevyhnutné pre správne doručenie, dodanie alebo vyhotovenie služby (subdodávky, prepravné služby a iné…)
 2. Zodpovedná osoba pre spracúvanie osobných údajov
  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neustanovil v zmysle článku 37 GDPR zodpovednú osobu.
 1. INFORMÁCIA O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
  Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 nariadenia o spracúvaní osobných údajov GDPR, v znení neskorších zmien. Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu požadovať:
  a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k svojim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,

  b) obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne alebo ak sa spracúvali mimo nariadenia GDPR,

  c) vymazanie vlastných osobných údajov, najmä v prípade pominutia účelu ich spracúvania alebo ak sa zákonne nevyžaduje ich ďalšie spracúvanie, prípadne skončila potreba ich spracúvania, teda služba/tovar bol dodávateľom/zhotoviteľom/prevádzkovateľom dodaný, doručený alebo služba bola odovzdaná.

  d) výpis osobných údajov v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe, a ich prenesenie inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a nie je to v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe vášho súhlasu, resp. Vaším dobrovoľným a riadeným odovzdaním osobných údajov na webstránke, emailom, formulári alebo objednávke. Zadávateľ osobných údajov teda dotknutá osoba má právu písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu) namietať proti spracúvaniu na účely marketingu a pravidelnej komunikácie. Nesúhlas s ďalšou komunikáciou, ktorá nie je potrebná pri výkone podnikateľskej činnosti alebo plnení podľa obchodných zmlúv, bude akceptovaná a dotknutá osoba bude vymazaná z mailingového zoznamu a osobné údaje nebudú využité na zamietnuté spôsoby použitia zo strany dotknutej osoby.  

Informácia o používaní cookies

V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies na našej webovej stránke a poukázať na možnosti zmeny nastavené vášho prehliadača, ak vám aktuálne nastavenie cookies nevyhovuje.

Cookies sú malé, krátke textové súbory spracovávané internetovým prehliadačom, ktoré po návšteve ukadajú vo vašom zariadení názov zvolenej webstránky, dátum vzniku, ktoré webový prehliadač po návšteve znova načítava. Cookies sú využívané pre skvalitnenie služby a prispôsobenie potrieb zákazníkom a návštevníkom. Rozlišujeme medzi “session cookie” – teda dočasnými, ktoré zostávajú uložené iba po dobu zatvorenia prehliadača a dlhodobé “persistent cookies”, ktoré sa ukladajú do vášho pc, priečinka prehliadača a zostávajú dlhšie pokiaľ ich neodstránite. Cookies zotrvajú vo vašom pc podľa vašich osobných nastavení v prehliadači.

Cookies delíme do troch skupín: nevyhnuté a výkonné a funkčné.
Nevyhnutné – pamäť obsahu nákupnéhé zoznamu, košíka, miesta na webe a pod.
Výkonné – podpora rýchlosti načítavania stránky a zvýšenie “response” webstránky pre skvalitnenie služby
Funkčné – pamäť prihlasovacích údajov, aby ste ich nemuseli zadávať znova a znova, bezpečnosť prihlásenia, automatické dopĺňanie kontaktných a iných formulárov prípadne live chat.

Používaním webstránky rezort.slnava a iných stránok prevádzkovaných spoločnosťou All4Life s.r.o.., vyjadrujete súhlas s použitím cookies podľa aktuálneho nastavenia nášho prehliadača.. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, takýto postup je považovaný za akceptovanie podmienok používania cookies na našej stránke.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina dostupných internetových prehliadačov je štandardne nastavená automaticky akceptovať a ukladať súbory cookies. Nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť vo vašom zariadení, prípadne viete zablokovať samotné súbory cookies. V prípade zamietnutia cookies vo vašom prehliadači nemusí byť funkcionalita webstránky správna a váš zážitok môže byť preto neúplný.
Ak máte záujem zmeniť nastavenia cookies vo svojom prehliadači, môžete tak spraviť na stránkachInštrukcie na zmenu alebo vymazanie cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Chrome
Safari
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Edge

Aké súbory cookies používame na našej stránke?

Názov

Dĺžka trvania

Účel

_ga

2 roky

Google Analytics – Tento súbor cookie slúži na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne generovaného čísla ako identifikátor klienta.

_gid

24 hodín

Google Analytics – Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie používateľov.

_gat

1 minúta

Google Analytics – Tento súbor cookie neukladá žiadne informácie o používateľovi, len sa používa na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať v službe doubleclick.net.

_utma

2 roky

Google Analytics – Uchováva počet návštev pre každého jenotlivého návštevníka. Prvá návšteva, posledná a predposledná. Je používaný napríklad pre rozlíšenie nových a vracajúcich sa návštevníkov.

cookieconsent_status

1 rok

Odsúhlasenie o používaní cookies

V prípade, že chcete anonymizovať svoje údaje posielané do Google Analytics, môžete využiť možnosť Google Analytics Opt-Out

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.12.2021